REKRYTOINNIN REKISTERISELOSTE

1. Rekisterin nimi: Rekrytoinnin rekisteri 

2. Rekisterinpitäjä: Iisalmen 4H-yhdistys ry Y-tunnus: 0606576-1 Postiosoite: Kirkkopuistonkatu 17 L 9 

3. Rekisterin vastuuhenkilö: 4H-toiminnanjohtaja 

4. Rekisterin yhteyshenkilö: 4H-toiminnanjohtaja Postiosoite: Iisalmen 4H-yhdistys ry, Kirkkopuistonkatu 17 L 9 74100 IISALMI Sähköposti: iisalmi@4h.fi 

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperuste Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on 4H-yhdistyksen tehtäviin tehtyjen hakemusten sekä avoimien hakemusten käsittely. Tietoja käsitellään seuraavin oikeusperustein: 

  • Rekisteröidyn yksiselitteisesti antama suostumus 
  • Sopimuksen täyttämiseen liittyvät velvoitteet 
  • Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi Keskeinen lainsäädäntö: EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) Henkilötietolaki (523/1999) Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004) Työsopimuslaki (55/2011) Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986) Hakemuksia ja liitteitä käsittelevät ainoastaan 4H-yhdistyksen työsuhteessa olevat rekrytointiin osallistuvat henkilöt ja luottamushenkilöt sekä mahdolliset rekrytointiin osallistuvat ulkopuoliset tahot. 

6. Rekisterin tietosisältö Rekisteri sisältää hakijan seuraavat tiedot:

Hakemus liitteineen: 

  • Yksilöinti- ja yhteystiedot, kuten nimi, osoite ja sähköpostiosoite 
  • Koulutus ja kielitaito o työkokemus ja osaamista koskevat tiedot 
  • Vapaamuotoinen oma esittely Hakijoiden vapaamuotoiseen omaan esittelyyn ja hakemuksen liitteisiin saattaa sisältyä myös tietosuoja-asetuksen 9 artiklan mukaisia erityisiä henkilötietoryhmiä. Rekisterissä käsitellään erityisiä henkilötietoryhmiä koskevia tietoja. Näiden käsittely on luvallista EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 mom. b-kohdan perusteella, jonka mukaan tietojen käsittely on luvallista, kun käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai rekisteröidyn velvoitteiden ja erityisten oikeuksien noudattamiseksi työoikeuden, sosiaaliturvan ja sosiaalisen suojelun alalla, siltä osin kuin se sallitaan unionin oikeudessa tai jäsenvaltion lainsäädännössä tai jäsenvaltion lainsäädännön mukaisessa työehtosopimuksessa, jossa säädetään rekisteröidyn perusoikeuksia ja etuja koskevista asianmukaisista suojatoimista. 

7. Henkilötietojen luovutukset Rekisteristä ei luovuteta tietoja. Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

8. Tietojen säilytys Rekrytoinnissa valitun henkilön hakemus säilytetään työsopimuksen kanssa yhteneväisen ajan. Tietoja säilytetään 4H-yhdistyksen arkistossa. Muut hakemukset säilytetään yksi-kolme vuotta tehtävän täyttämisestä rekrytoijan arkistossa. 4H-yhdistykselle lähetetyt avoimet hakemukset säilytetään korkeintaan 6 kuukautta. 

9. Henkilötietojen tietolähteet Tietojen antaja on ilmoittanut itse tietonsa rekisteriin: hakija on antanut ne sähköpostitse, kirjeitse tai täyttänyt tietonsa lomakkeeseen 4H-yhdistyksen verkkosivuilla