OMAVALVONTASUUNNITELMA

 1. SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SISÄLTÖ 

(Sisällysluettelon numerointi vastaa sisältöasioiden osalta määräyksen numerointia)


1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) 2

2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET (4.1.2) 2

3 RISKINHALLINTA (4.1.3) 3

4 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN (3) 3

5 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET (4.2) 3

4.2.1 Palvelutarpeen arviointi 3

4.2.2 Asiakkaan kohtelu. 4

4.2.3 Asiakkaan osallisuus. 4

4.2.4 Asiakkaan oikeusturva. 4

6 PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA (4.3) 4

4.3.1 Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta. 4

7 ASIAKASTURVALLISUUS (4.4) 4

4.4.1 Henkilöstö. 5

4.4.2 Toimitilat 5

8 ASIAKAS JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELY (4.5) 5

9 YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA. 5

10 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SEURANTA (5) 5


1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1)

Palveluntuottaja

Nimi: Iisalmen 4H-yhdistys ry

Y-tunnus: 0606576-1

Kunta: Iisalmi

Sote-alue: Ylä-Savon soteToimintayksikön nimi

Iisalmen 4H-yhdistys

Toimintayksikön sijaintikunta yhteystietoineen

Kirkkopuistonkatu 17 L 9, 74100 Iisalmi


Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamäärä

Kotiin tuotettavat palvelut: kotihoidon ja omaishoidon tukipalvelut (siivous, pyykkihuolto, seurana olo, ulkoilu, asiointiapu), vammaispalveluiden henkilökohtainen apu

Kohderyhmä: iisalmelaiset kotona asuvat ikäihmiset ja henkilökohtaista apua tarvitsevat henkilöt

Asiakasmäärä noin 120 hlöä


Toimintayksikön katuosoite

Kirkkopuistonkatu 17 L 9

74100 IisalmiToimintayksikön vastaava esimies

Jaana Korhonen, 050 3850085iisalmi@4h.fi

Palvelu, johon lupa on myönnetty

     

Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut)

Kunnan päätös ilmoituksen vastaanottamisesta

Kotihoidon tukipalvelut ja omaishoidon vapaat 1.1.2014 (päätös 185§/2013)

Vammaispalvelun henkilökohtainen apu 19.11.2019

(päätös 46§/2019)


Aluehallintoviraston rekisteröintipäätöksen ajankohta

     


Alihankintana ostetut palvelut ja niiden tuottajat

Emme käytä alihankkijoita.


2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET (4.1.2)

Toiminta-ajatus

Tuottaa asiakkaille laadukkaita kotihoidon tukipalveluita, omaishoidon kotiin annettavia tukipalveluita ja vammaispalveluiden henkilökohtaista apua Iisalmen kaupungin alueella. Kotipalvelut suunnitellaan yksilölliset asiakkaan tarpeet/mielipiteet huomioon ottaen ja toiveita kuunnellen. Kotipalvelussa tuetaan asiakkaan omaa elämänhallintaa sekä noudatetaan toimintakykyä ylläpitävää ja kuntouttavaa toimintatapaa. Mahdollistetaan ikääntyvien asuminen itsenäisesti kotona niin pitkään, kun se on mahdollista heidän fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakykynsä puolesta.

Arvot ja toimintaperiaatteet

Haluamme tarjota asiakaslähtöistä, luotettavaa ja turvallista palvelua, tuoden iloa ja helpotusta asiakkaan arkeen. Pienenä toimijana pystymme ketterästi vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin. Meiltä pystyy tilaamaan niin lyhyet palvelukäynnit kuin koko päivän suursiivouksetkin.

Asiakkaan, omaisen, työtoverin sekä yhteistyökumppanin kunnioitus ja arvostus. Teemme yhteistyötä muiden Sote toimijoiden (kotihoito, yksityiset palvelun tarjoajat, edunvalvonta) kanssa asiakkaan parhaaksi.


 3 RISKINHALLINTA (4.1.3)

Riskit palveluntuotannossa ovat vaihtelevat ja moninaiset, koska työtä tehdään hyvin erilaisten asiakkaiden kanssa asiakkaiden kotona. On asiakkaan ympäristöön liittyviä riskejä esim. lattiapintojen liukkaus tai esim. väkivallan uhka.

Työntekijä perehdytetään kohteessa asiakkaan luona/suullisesti ennen käyntiä riskien minimoimiseksi. Käydään läpi avustettavan henkilökohtaiset välineet, liikkumisreitit, matot ym.

Työntekijöillä on yleiset turvallisuuteen liittyvät tekijät kohteissa tiedossa (osoite, hätäensiapu valmius). Tarvittaessa käymme kohteissa parittain.


Riskien tunnistaminen
Kotipalvelutyöntekijät ovat tiiviisti yhteydessä esimieheen asiakkaan toimintaympäristöön ja vointiin liittyvissä asioissa. Mahdollisista riskitekijöistä ilmoitetaan mahdollisimman pian esimiehelle, joka on puolestaan yhteydessä omaisiin, Ohjuriin (huolenilmaus) tai hoitavaan tahoon.
Riskien käsitteleminen

Työntekijät ilmoittavat haittatapahtumista ja läheltä piti -tilanteista (esim. kaatumiset ulkoillessa) esimiehelle, ne dokumentoidaan kirjallisesti ja käydään läpi niin työntekijän, asiakkaan ja omaisten kanssa. Tarvittaessa myös vakuutusyhtiön kanssa.

Läheltä piti-tilanteet käsitellään työntekijäpalaverissa, jotta työntekijät osaavat työssään ehkäistä vastaavia riskejä jatkossa.

Korjaavat toimenpiteet
Tilanteet käydään läpi työntekijöiden kanssa, ja vastaavat tilanteet pyritään välttämään tulevaisuudessa esim. tarkentamalla työohjeita tai päivittämällä työvälineitä.

Muutoksista tiedottaminen

Henkilökunnalle toimintatapojen muutoksista (esim. koronaohjeistus) tiedotetaan puhelimella viestien muodossa, tarvittaessa käydään läpi palavereissa.

Muille yhteistyö tahoille selvitetään muutokset puhelimitse ja tarvittaessa tehdään kirjallinen selvitys.


4 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN (3)

Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt

Ketkä ovat osallistuneet omavalvonnan suunnitteluun?

Jaana Korhonen sekä kotipalvelun ja henkilökohtaisen avun työntekijät


Omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta vastaavan henkilön yhteystiedot:

Jaana Korhonen, 050 3850085


Omavalvontasuunnitelman seuranta (määräyksen kohta 5)
Omavalvontasuunnitelma päivitetään vähintään kerran vuodessa ja lisäksi mikäli toiminnassa tapahtuu merkittäviä muutoksia
Omavalvontasuunnitelman julkisuus
Omavalvontasuunnitelma on näkyvillä Iisalmen 4H-toimistolla ja nettisivuilla www.iisalmi.4h.fi

 5 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET (4.2)

4.2.1 Palvelutarpeen arviointi

Asiakkuus alkaa yleensä asiakkaan tai omaisen yhteydenotolla, selvitetään yhdessä asiakkaan/omaisten tai molempien kanssa palveluntarvetta sekä tarjoamiemme palveluiden riittävyyttä asiakkaalle.

Palveluntarve arvioidaan nimenomaan meidän tarjoamien tukipalveluiden näkökulmasta ja sovitaan kirjallisesti Palveluntuottosopimuksella. Palvelusuunnitelma/tilaussopimus laaditaan asiakkuuden alkaessa yhdessä asiakkaan ja mahdollisen verkoston kanssa, kirjataan käynnit (tuntisuunnitelma, kuitti), työn sisältö, hinta, muut sovittavat asiat. Sopimusta muutetaan tarpeen mukaan yhteisellä päätöksellä.

Työntekijät ovat tietoisia palvelusuunnitelmasta, tarvittaessa esimies ohjaa ja perehdyttää työntekijää. Pääsääntöisesti sama työntekijä käy asiakkaan luona, sijaisille tiedotetaan asiakkaan tarpeista ja huomioitavista seikoista.

Asiakas, omainen tai yhteistyö taho (kotihoito, sosiaalityöntekijä, edunvalvonta) ovat aktiivisia toimijoita palvelutarpeen arvioinnissa. Palveluntarvetta arvioidaan puhelimitse tai kotikäynnillä heti asiakassuhteen alussa.

4.2.2 Asiakkaan kohtelu

Asiakkaalta kysytään, miten hän haluaa autettavan, siivottavan tai tehtävän asioita. Jos hygienia- ja terveysturvallisuus vaarantuu (esim. pilaantuneet ruuat jääkaapissa) ne poistetaan tai siivotaan riittävän huolellisesti vaikkei asiakas välttämättä itse sitä ehdota.

Osana työntekijöiden perehdytystä käydään läpi asiakkaiden asiallinen kohtelu. Asiakkaisiin ollaan yhteydessä myös puhelimitse pistokokein. Mikäli epäasiallista kohtelua havaitaan, siihen puututaan heti ja tilanne selvitetään voimassa olevien ohjeistusten, lakien ja asetusten mukaan. Epäasiallinen kohtelu, haittatapahtuma tai vaaratilanne käydään asiakkaan ja/tai omaisen kanssa läpi aina suullisen keskustelun lisäksi myös kirjallisesti.

Sosiaalihuollon 48§:n mukaan teemme ilmoituksen (huolenilmaus) Ylä-Savon soten Ohjuriin, mikäli asiakkaan kohtelussa miltään taholta huomataan puutteita.

4.2.3 Asiakkaan osallisuus
Asiakaspalautetta otetaan vastaan puhelimitse, kirjallisesti, sekä kasvotusten. Palaute huomioidaan toiminnan kehittämisessä esim. siivousaikataulut, käytettävät menetelmät ja välineet. Tai esim. henkilökohtaisessa avussa asiakkaan toiveet vapaa-ajalla tapahtuvaan toimintaan.
4.2.4 Asiakkaan oikeusturva

a) Muistutuksen vastaanottaja

Jaana Korhonen, iisalmi@4h.fi, 050 3850085

b) Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista

Merikratos Oy, Sosiaalipalvelut Oy puh. +358 503415244 on tavattavissa Iisalmessa joka kuukauden ensimmäinen tiistai kello 13-15 (Kauppakatu 13, Keisarinkulma, 3 kerros).

c) Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot sekä tiedot sitä kautta saaduista palveluista

Kuluttajaneuvonta p. 029 553 6901 Kuluttajaneuvonta on valtakunnallinen palvelu, josta saa tietoa kuluttajan oikeuksista ja sovitteluapua kuluttajan ja yrityksen väliseen riitaan.

d) Miten yksikön toimintaa koskevat muistutukset, kantelu- ja muut valvontapäätökset käsitellään ja huomioidaan toiminnan kehittämisessä?

Muistutukset ja valvontapäätökset käsitellään mahdollisimman pian ja epäkohtiin reagoidaan korjaamalla ne.

e) Tavoiteaika muistutusten käsittelylle

7 arkipäivää


6 PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA (4.3)

4.3.1 Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta

Kotipalvelussa/vammaispalvelun henkilökohtaisessa avussa tuetaan asiakkaan toimintakyvyn ylläpitoa (osallistuminen voimien mukaan), hyvinvointia (virike ja ulkoilu) ja kotona asumisen mahdollistamista (kodin siisteys/pyykkihuolto). Työpalvelutyöt toteutetaan asiakkaiden kotona.

Työntekijä raportoi kirjallisesti/suullisesti toimintakyvyn/hyvinvoinnin muutoksista esimiehelle/omaisille.

Tavoitteiden kirjaamiseen kehitetään yhdessä työntekijöiden kanssa kirjaamisväline?

4.3.2 Ravitsemus

Miten yksikön omavalvonnassa seurataan asiakkaiden riittävää ravinnon ja nesteen saantia sekä ravitsemuksen tasoa?

Työntekijä havainnoi kotikäynnillä mm. ruuan määrää/laatua jääkaapissa sekä aterioinnin sujumista.

4.3.3 Hygieniakäytännöt

Kodin siivouksessa huomioidaan kokonaisuus, erityisesti huomiota kiinnitetään keittiössä ruokailutilojen, jääkaapin, mikron, jätekaapin puhdistamiseen, roskien vientiin, lakanoiden ja pyyhkeiden vaihtoon ja wc+ suihkutilojen siisteyteen ja tarvittaessa desinfiointiin. Kaikissa tiloissa pinnat, oven kahvat, katkaisijat ja lattiapinnat pyyhitään.

Olemme tarvittaessa yhteydessä omaisiin/alueen kotihoitoon ongelmien esiintyessä.

4.3.5 Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Tarvittaessa otetaan yhteyttä Ohjuriin huolenilmauksen muodossa tai muihin asiakkaan kanssa toimiviin tahoihin (sosiaalipalvelulain 48§), tai ohjataan asiakasta hakeutumaan tarvittavien palveluiden äärelle.


7 ASIAKASTURVALLISUUS (4.4)

Hyvä perehdytys työntekijöille kotiin tehtävistä työtehtävistä

Vakuutusasiat kunnossa (vastuuvakuutus)

Tarvittaessa yhteistyö muiden tahojen kanssa

 • holhoustoimilain mukainen ilmoitusvelvollisuus edunvalvonnalle
 • vanhuspalvelulain mukainen velvollisuus ilmoittaa iäkkäästä henkilöstä, joka on ilmeisen kykenemätön huolehtimaan itsestään (sosiaalipalvelulain 48§)
 • asiakkaan voinnin muutoksista keskustelua omaisten/hoitavan tahon kanssa

Turvallisesti kotona ohjeistus

 • kiinnitetään huomiota palo- ja pelastusturvallisuuteen (palovaroittimet, poistumistiet)
 • yleinen terveysturvallisuus (home, siisteys, vesivauriot)
 • jos asiakasta ei saada kiinni/avaamaan ovea> yhteys KH, esimies, isännöitsijä

 Yleiset turvallisuuteen ja ensiapuun liittyvät ohjeet työntekijöillä

4.4.1 Henkilöstö
Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet

Rekrytoinnissa huomioidaan hakijan koulutus ja entinen työkokemus tai muuten hyvä soveltuvuus alalle. Huomiota kiinnitetään luotettavuuteen ja omatoimisuutee, kykyyn työskennellä itsenäisesti ja omata hyvät ongelmanratkaisukyvyt.

Henkilöstön riittävyydestä huolehditaan seuraamalla asiakaskehitystä, rekrytoimalla tarpeen mukaan uusia työntekijöitä

Henkilökunnan loma-ajoille otetaan sijaisia tarpeen mukaan, osittain sijaistamme sisäisesti

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta

Esimies perehdyttää työntekijät asiakastyöhön, asiakastietojen käsittelyyn ja tietosuojaan, sekä omavalvontasuunnitelmaan. Asiakasta koskevat asiat ja työn mahdolliset erityistarpeet käydään alussa läpi, kerrataan puhelinkeskusteluilla/viesteillä työntekijän kanssa alkuvaiheen jälkeen Perehdytyksessä käydään läpi myös riskien tunnistamista ja raportointia, sekä vahinkotilanteista ilmoittamista.


Täydennyskoulusta ja kehityskeskusteluita järjestetään tarpeen mukaan. Seuraavat tammikuu/2022./omavalvontasuunnitelma/ asiakasturvallisuus (palovaroitinten toiminta)

Vuosi 2022 hätäensiapu

4.4.2 Toimitilat
Toimisto Kirkkopuistonkatu 17 L 9, jossa tapaamiset/työntekijä tauot mahdollista ja asiakaspapereiden säilytystä. Etä toimisto toiminnanjohtajan kotona Heinuksentie 391, Pörsänmäki, jossa myös asiakaspapereiden säilytystä ja tietotekniset laitteet. Muutoin työ suoritetaan asiakkaiden kotona.

8. ASIAKAS JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELY (4.5)


 1. Miten varmistetaan, että toimintayksikössä noudatetaan tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvä lainsäädäntöä sekä yksikölle laadittuja asiakas- ja potilastietojen kirjaamiseen liittyviä ohjeita ja viranomaismääräyksiä?


Asiakastiedot kaapeissa lukituissa toimistotiloissa, työntekijöiden työvuorolistoista asiakas ei ole tunnistettavissa ja ne hävitetään polttamalla/silppurin kautta, henkilökunnan puhelimissa lukituskoodit, tietokoneilla tiedostot salasanojen takana

 1. Miten huolehditaan henkilöstön ja harjoittelijoiden henkilötietojen käsittelyyn ja tietoturvaan liittyvästä perehdytyksestä ja täydennyskoulutuksesta?

Toiminnanjohtaja perehdyttää

 1. Missä yksikkönne rekisteriseloste tai tietosuojaseloste on julkisesti nähtävissä? Jos yksikölle on laadittu vain rekisteriseloste, miten asiakasta informoidaan tietojen käsittelyyn liittyvistä kysymyksistä?

Rekisteriseloste nähtävillä www.iisalmi.4h.fi sivuilla

Palveluntuottosopimuksen liitteenä annetaan/käydään läpi asiakkaalle jäävä liite, josta selviää asiakastietojen käsittely ja säilytys yksikössämme.

 1. Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot

Jaana Korhonen, iisalmi@4h.fi, 050 3850085
9 YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA

Asiakkailta, henkilökunnalta ja riskinhallinnan kautta saadut kehittämistarpeet ja aikataulu korjaavien toimenpiteiden toteuttamisesta.

Yksikkökohtaista tietoa palvelun laadun ja asiakasturvallisuuden kehittämisen tarpeista saadaan useista eri lähteistä. Riskinhallinnan prosessissa käsitellään kaikki epäkohtailmoitukset ja tietoon tulleet kehittämistarpeet ja niille sovitaan riskin vakavuudesta riippuen suunnitelma, miten asia hoidetaan kuntoon.

Asiat käydään henkilöstön kanssa läpi, sekä viedään ne toiminta ja omavalvontasuunnitelmiin.


10 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SEURANTA (5)

Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja.

Paikka ja päiväys

Iisalmi 4.12.2021